norvegijos parama, paraiškų rengimas, eee parama, administravimas, paraiškų rengimas, projektų rengimas, parama

Kvietimai teikti paraiškas pagal 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programas

Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų

Finansavimu siekiama gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.
Parama teikiama psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).

Tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

Tinkami partneriai – Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės juridiniai asmenys.

Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių, tačiau partnerio iš šalių Donorių dalyvavimas yra skatintinas, suteikiantis didelę pridėtinę vertę ir paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 250 000 Eur, finansuojama iki 100% projekto tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus NVO pareiškėjams, kurių atveju finansuojama iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų atrankos kriterijai (kokybinių balų kategorijos):  

                         - Projekto inovatyvumas (iki 40 balų)
                         - Projekto kompleksiškumas (iki 15 balų);
                         - Tikslinės grupės (iki 15 balų);
                         - Vietinių specialistų/paslaugų tiekėjų dalyvavimas  (iki 15 balų);
                         - Projekto aprėptis (iki 10 balų)
                         - Dvišalė partnerystė (5 balai). 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 50 balų, toliau vertinamos nebus.

Dėl detalių vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Finansavimu siekiama didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.
Remiamos aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose. Pvz. modernizuojant esamas gamybos linijas, kurias įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas. 

Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš ES arba EEE Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (toliau – EEE EFTA) šalių.

Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių, tačiau už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 10 000 Eur iki 200 000 Eur (tik MVĮ skirti projektai), arba nuo 200 000 Eur iki 2 000 000 Eur (visų dydžių įmonės), finansuojama nuo 25% iki 80% projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų atrankos kriterijai (kokybinių balų kategorijos):  

                         Taikoma Kvietimo 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos veikloms:
                         - Kuriamo produkto / technologijos naujumo lygis (iki 15 balų)
                         - Pareiškėjo inovacinis potencialas (iki 15 balų + iki 10 papildomų balų);
                         - Kuriamo produkto/ technologijos komercinimo potencialas (iki 30 balų);
                         - Projekto poveikis gamtos išteklių naudojimui (iki 35 balų);
                         - Dvišalė partnerystė (iki 30 balų)

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 25 balų, toliau vertinamos nebus.

Dėl detalių vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.
Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie šių Programos Rezultato stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):
                            - Suteiktų ar pagerintų paslaugų gavėjų skaičius;
                            - Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):
                            - Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius;
                            - Vietinių specialistų / paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius.

Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):
                            - Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis;
                            - Pasitenkinimo partneryste lygis;
                            - Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis;
                            - Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
                            - Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
                            - Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius.

Projektų atrankos kriterijai (kokybinių balų kategorijos): 

                         - Projektai įgyvendinami silpnose ir vidutinio silpnumo socialinių rodiklių visuma pasižyminčiose teritorijose (iki 35 balų);
                         - Sveikatos kabinetų aprūpinimas psichikos sveikatos stiprinimui skirtomis priemonėmis (iki 25 balų);
                         - Pareiškėjo indėlis bendrame projekto biudžete (iki 20 balų);
                         - Projektai įgyvendinami savivaldybėje negavusioje finansavimo panašiai veiklai (iki 20 balų);

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 40 balų, toliau vertinamos nebus.

Finansuojama iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų, minimali prašoma paramos suma - 200 000 EUR, maksimali paramos suma - 250 000 EUR.

Dėl detalių vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas

Finansavimas bus skiriamas projektams, atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):

                         1. projekto metu turi būti įdiegiami / plėtojami ne mažiau kaip 4 algoritmai (nurodyti 1 priede);
                         2. modelio diegime / plėtroje privalo dalyvauti bent viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga;
                         3. JPSPP koordinaciniame centre turi būti įdarbinamas bent 1 psichologas (ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu) arba pasirašoma sutartis dėl psichologinių paslaugų teikimo jaunimui;
                         4. įkuriamas / plėtojamas JPSPP koordinacinis centras arba įvedamos / išplėtojamos JPSPP koordinacinės ir atvejo vadybos funkcijos; 
                         5. projekto metu vykdomas savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalo administravimas (informacijos rengimas, publikavimas, atnaujinimas, adaptavimas ir pan.)

Projektų atrankos kriterijai (kokybinių balų kategorijos): 

                         - Savivaldybėse diegiamų ir (ar) pritaikomų algoritmų skaičius (iki 30 balų);
                         - Modelio taikymo patirties perdavimas (iki 25 balų);
                         - Socialinės apsaugos, švietimo, teisėtvarkos institucijų įtraukimas į JPSPP modelio diegimą ar plėtrą (iki 20 balų);
                         - „Žaliojo koridoriaus“ principo taikymas savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, JPSPP veikloms (iki 15 balų);
                         - Jaunimo nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į Modelio diegimą ar plėtrą (iki 10 balų);

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 45 balus, toliau vertinamos nebus.

Finansuojama iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų, minimali prašoma paramos suma - 200 000 EUR, maksimali paramos suma - 260 000 EUR.

Dėl detalių vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.LT04-3-KM-K01. Vietos kultūrinio verslumo skatinimas

Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.  Programa skatina į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvas, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekliai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantys bendruomenėje net ir Programai pasibaigus.  Kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai: 

                         - Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
                         - Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;
                         - Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
                         - Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
                         - Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
                         - Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą;
                         - Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.

Projektai pagal šį kvietimą atrenkami taikant dviejų etapų procedūrą:
                         - 1 etapas. Kvietimas teikti projektų koncepcijas;
                         -2 etapas. Kvietimas atrinktų geriausių koncepcijų teikėjams pateikti pilną projekto paraiškos paketą.

Finansuojama iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų, minimali prašoma paramos suma - 200 000 EUR, maksimali paramos suma - 1 000 000 EUR.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai - viešiei ar privatūs subjektai, komercinės ir nekomercinės organizacijos, NVO, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.

Galimi projekto partneriai:

                             1) Vietos savivaldybės administracija (pagal projekto įgyvendinimo vietą) ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai.;
                             2) Viešiei ar privatūs subjektai, komercinės ir nekomercinės organizacijos, NVO, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;
                             3) Juridinis asmuo iš šalių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių  Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
                             Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną koncepciją šiame kvietime. 

Dėl detalių koncepcijų vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.LT04-1-KM-K01. Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas

Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.  Programa siekia panaikinti esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme.  Kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ tikslas: 

                         - gerinti kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos prieinamumą, skatinant auditorijos plėtrą regioniniu ir vietos lygmeniu (1 produktas) bei vietos bendruomenių įgalinimą per kultūrines veiklas (2 produktas).

Finansuojama iki 90% tinkamų finansuoti išlaidų, minimali prašoma paramos suma - 50 000 EUR, maksimali paramos suma - 200 000 EUR. 

Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai turi būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai - viešiei ar privatūs subjektai, komercinės ir nekomercinės organizacijos, NVO, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.

Galimi projekto partneriai:

                             1) Viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Jei pagrindinė Pareiškėjo veikla nėra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, bent vieno partnerio iš Lietuvos pagrindinė veikla privalo būti įgyvendinama šiuose sektoriuose;
                             2) Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros;
                             3) Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių ir kurių pagrindinė veikla yra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje (arba fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje).

Dėl detalių vertinimo kriterijų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@norvegijosparama.lt arba telefonu 8-602-39458.